Howply botnets! Kompýuteriňizi Semalt bilen goraň

Bot, gözleg motory s indeksirlemek ýaly buýruk boýunça işleri ýerine ýetirýän programma üpjünçiligi. Botlar gaýtalanýan işleri ýerine ýetirmekde ajaýyp. Şeýle-de bolsa, ýokaşan kompýuteriň gözegçiligini ele almak ýaly kiber jenaýatçylar tarapyndan zyýanly maksatlar üçin ulanylyp bilner. Botnets, belli bir işi ýerine ýetirýän hususy özara baglanyşykly kompýuterleriň ulgamydyr.

Köplenç kiber jenaýatçylar botnetleri aşakdaky usullar bilen ulanýarlar:

  • Spam hatlaryny ýa-da beýleki aldaw shemalaryny ibermek.
  • Ulanyjylary kyn gazançlaryny gazanmak üçin aldaň.
  • Web sahypasynyň eýesine "galp basmakdan" pul gazanmaga mümkinçilik bermek.
  • Botnets bitcoinleri hem çykarýar.
  • Käbir kesgitlenen ulanyjylara ýa-da web sahypalaryna garşy hyzmat hüjümlerini inkär etmek.

Onlaýn aldawçylar, kompýuterlerine ýa-da sahypalaryna gözegçiligi gaýtadan dikeltmek üçin saýt eýelerinden pul talap edýärler. Kiber jenaýatçylary dürli bikanun meýilnamalary güýçlendirmek üçin botnetleri hem ulanýarlar. Mysal üçin, kiber-jenaýatçylar botnetleri ulanýarlar, şol bir wagtyň özünde ýokaşan kompýuterleri ulanyp, web sahypasyny traffik bilen doldurýarlar, şonuň üçin web sahypasyny aşa köp ýükleýärler we pes we haýal ýerine ýetirýärler ýa-da web sahypasyna girmek isleýän ulanyjylar üçin elýeterli bolmaýarlar. Botnetler wiruslary we içaly programma üpjünçiligini kompýuterlere paýlamak üçin ulanylýar. Kompýuterlerden şeýle kredit kartoçkalarynyň belgileri, parollary we bank şahsyýetnamasy ýaly beýleki şahsy maglumatlaryň arasynda şahsy we şahsy maglumatlary ogurlaýarlar we şahsyýetini ogurlamak, karz almak ýa-da ulanyjynyň ady bilen önüm satyn almak üçin ulanýarlar.

Şeýle-de bolsa, botnetler köplenç açyk kompýuterlere hüjüm edýärler, botlardan goragy üpjün etmek ýa-da iň bolmanda baglanyşykly töwekgelçilikleri azaltmak üçin ulanyp boljak birnäçe maslahat. Aşakda “ Semalt” -yň uly müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Jek Milleriň hödürlän käbir maslahatlary:

  • Norton Internet Security ýaly ýokary derejeli giňişleýin howpsuzlyk programma üpjünçiligini guruň. Bu programma üpjünçiligi zyýanly programma üpjünçiligini ýüze çykarmakda we öňüni almakda möhümdir, şonuň üçin kompýuteriňize islenilmeýän girişiň öňüni alýar.
  • Ulanylýan programma üpjünçiligiňiz täzelenmeli we programma üpjünçiligiňiziň sazlamalaryny düzüp bilersiňiz
  • awtomatiki täzelenmeli.
  • Brauzerleriňizde howpsuzlyk sazlamalaryny ulanyň.
  • Howpsuz web sahypalaryna göz aýlaň.

Muny size mälim bolan sahypalara we gözleg netijeleriniň ilkinji sahypalarynda peýda bolan web sahypalaryna ýapyşmak arkaly edip bilersiňiz. Mundan başga-da, spam hatlarynda çeşmelerini barlamasaňyz, goşundylara basmakdan gaça duruň. Botnets ulanyjylary zyýanly programma üpjünçiligini göçürip almaga we ulanyjylara zyýanly programma üpjünçiligini esasan ýokaşan goşmaçany açmak bilen aldadýar. Elmydama iň täze ulgam täzelenmeleriniň bardygyna göz ýetirmek üçin kompýuteriňiziň howpsuzlyk sazlamalaryny awtomatiki täzeläň.

mass gmail